Adi Osman
Malaysia

Chan Yoo Kuen
Malaysia

Chong Shin Yuet
Singapore

Edwin Seet
Singapore

Fauzia Mir
United Kingdom

Mohd Fahmi bin Lukman
Malaysia

Tan Leng Zoo
Singapore

Vladimir Nekhendzy
United States

Zhang Jinbin
Singapore

More speakers coming soon!